Αναζήτηση άρθρων

Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιών Ρουμάτων

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΕΠΕΙΓΟΝ: Ανάκληση ζιζανιοκτόνων

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν
∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Τ Μ Η Μ Α
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ
Φ Υ Τ Ω Ν & Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ο Υ
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ
Ηράκλειο: 22 / 03 / 2017

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση ζιζανιοκτόνων µε δραστική ουσία pendimethalin 33% λόγω επικινδυνότητας για την δηµόσια υγεία»

ΣΧΕΤ.: Έγγραφα µε αριθµ. πρωτ. 3193/31692/20.3.2017, 3194/31694/20.03.2017,3195/31698/20.3. 2017, 3196/31701/20.3.2017 του Υπ.Α.Α.Τ.

Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τα παραπάνω σχετικά έγγραφα του Υπ.Α.Α.Τ. τα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα ( ζιζανιοκτόνα) HERBAN 33EC, SHARPEN 33EC, PENDIFOX 33EC
& STUN 33EC µε δραστική ουσία pendimethalin 33% ανακλήθηκαν λόγω επικινδυνότητας για
την δηµόσια υγεία.
 • Όσοι επαγγελµατίες χρήστες των εν λόγω φυτοπροστατευτικών προϊόντων προµηθεύτηκαν
τα παραπάνω σκευάσµατα να µη τα χρησιµοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στον
προµηθευτή τους.
• Όσα καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων προµηθεύτηκαν τα εν λόγω
σκευάσµατα να µην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προµηθευτή
τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).
Επίσης να ενηµερώσουν τους παραγωγούς που συνεργάζονται.
• Οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί , οµάδες παραγωγών κλπ. να ενηµερώσουν τα µέλη τους.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Κληρονόµου Ευφροσύνη

Πίνακας ∆ιανοµής 1. Παραγωγοί – Α̟οδέκτες ∆ελτίων Γεωργικών Προειδο̟οιήσεων 2. Καταστήµατα εµ̟ορίας Γεωργικών Φαρµάκων 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου